Pedagog

W naszej szkole można  skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego.

Pedagogami w naszej szkole są:

mgr Joanna Pypa;
mgr Katarzyna Brzezińska.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • Udzielanie rodzicom  porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych;
  • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;
  • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych;
  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
  • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych;
  • Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych;
  • Profilaktyka uzależnień;
  • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacja trudnych itp.;
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja,MOPS).

Służymy pomocą codziennie w godzinach 8.00 – 14.20. W celu komfortu spotkania prosimy rodziców o kontakt telefoniczny i umówienie się na spotkanie. W filii pedagog p. Katarzyna Brzezińska pełni dyżury w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00.