Zapraszamy uczniów klas VII-VIII udziału w konkursie „Superbohaterowie w Laboratorium” – nakręć i pokaż nam swój eksperyment.

Konkurs polegający na przygotowaniu filmu z przygodami superbohaterów (czyli uczniów) w laboratorium chemicznym lub szkolnej pracowni, prezentujący różnorodne reakcje chemiczne. Prace mogą mieć formę doświadczenia, pokazu lub eksperymentu.
Chętnie pomogę w przygotowaniach oraz udostępnię chętnym uczniom pracownię chemiczną.
Konkurs jest organizowany prze przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Kartę zgłoszenia oraz zgodę opiekuna prawnego należy pobrać ze strony kuratorium lub ode mnie.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego.
2. Konkurs dotyczy przygotowania filmu prezentującego ciekawy eksperyment (maks. 5 minut).
3. Materiał filmowy (dalej „Praca konkursowa”) powinien być przygotowany przez uczniów oraz zarejestrowany na zewnętrznym nośniku danych (pendrive, płyta CD/DVD).
4. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie, mogą skorzystać z pracowni chemicznej tylko i wyłącznie POD OPIEKĄ OPIEKUNA: Ewelina Szydłowska
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w tym również zgody rodziców uczniów/ pełnoletnich uczniów na wykorzystanie prac konkursowych dla celów promocyjnych i związanych z ogłoszeniem wyników Konkursu.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 12 września 2023 r., a jego Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.kuratorium.szczecin.pl.
2. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście wraz z czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia (załącznik nr 1), opisem eksperymentu do dnia 10 listopada 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) z dopiskiem “Superbohaterowie w Laboratorium” – nakręć i pokaż nam swój eksperyment. Liczy się data faktycznego wpłynięcia pracy konkursowej do Kuratorium.
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
4. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Organizator odrzuci prace konkursowe, które:
a) są pracami grupowymi;
b) zostały przesłane bez prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia, i/lub oświadczenia.
6. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przekazaniu do Organizatora utworu audiowizualnego w postaci filmu:
a) w wersji elektronicznej – jako film zapisany w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4;
b) o długości od 30 sekund do 5 minut, z tolerancją techniczną do 15 sekund (łącznie do 2 minut 15 sekund);
c) o jakości i w formacie umożliwiających odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, smartTV, itp.) oraz umożliwiających emisję filmu w Internecie;
d) przeprowadzany eksperyment/doświadczenie powinien być odpowiednio wyjaśniony – poprzez odpowiednie napisy na filmie lub udział lektora w filmie.
e) praca konkursowa powinna zawierać planszę wprowadzającą z tytułem filmu (nazwą eksperymentu, imieniem nazwiska ucznia i nazwą szkoły).
OCENA PRAC
Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja powołana przez Organizatora.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
1. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje maksymalnie dwa tygodnie po dacie zakończenia konkursu telefonicznie lub drogą mailową. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Organizatora.
2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali. Organizator w późniejszym komunikacie poinformuje o miejscu gali.
3. Organizator ma prawo do zmiany terminu i miejsca gali.
4. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
Z pozdrowieniami
Ewelina Szydłowska