Nauczanie w klasach dwujęzycznych

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II  z Oddziałami Dwujęzycznymi i  Sportowymi w Policach

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo–językowe. Dążąc do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie

KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM JAKO DRUGIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

DLA KOGO?

Klasa dla uczniów, którzy chcą:

 • opanować język angielski na poziomie zaawansowanym,
 • rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze,
 • mieć możliwość przygotowania się do egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka angielskiego,
 • osiągać sukcesy również w przedmiotach humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych,
 • brać udział w projektach międzynarodowych, warsztatach językowych.

NA CZYM POLEGA NAUCZANIE JĘZYKÓW W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ Z ANGIELSKIM JAKO DRUGIM JĘZYKIEM NAUCZANIA?

 • pierwszym językiem nauczania jest język polski,
 • poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego,
 • wprowadzenie elementów języka angielskiego przynajmniej na dwóch przedmiotach (ilość wprowadzanego materiału dostosowana do poziomu i możliwości językowych uczniów),
 • nauczanie drugiego języka obcego: język niemiecki od podstaw.

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY DOSTAĆ SIĘ DO TEJ KLASY?

 1. Złożyć deklarację nauki w oddziale dwujęzycznym podanie w sekretariacie ul. Piaskowa 99 (uczniowie spoza szkoły również podanie o przyjęcie do szkoły).
 2. Przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych.
 3. Po zakończeniu roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia klasy szóstej.

NA CZYM POLEGA TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH?

Sprawdzian predyspozycji bada:

 • stopień opanowania języka ojczystego,
 • myślenie logiczne na materiale języka ojczystego,
 • myślenie logiczne i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego uczniowi–obcego i/lub fikcyjnego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH 

na rok szkolny 2022/2023

 

4.04 -30.04.2022

termin składania deklaracji

20.06.2022 godz. 16:00 

test predyspozycji językowych

24.06.2022 godz. 10:00 

ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i listy uczniów zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych

24.06–30.06.2022 do godz. 12.00 

złożenie oryginału świadectwa ukończenia klasy szóstej (potwierdzenie woli nauki w oddziale dwujęzycznym)

04.07.2022 godz. 12

ogłoszenie listy uczniów przyjętych  

do oddziałów dwujęzycznych w SP8