Do świetlicy zostaną przyjęte wszystkie dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie przebywają na urlopach wychowawczych lub zdrowotnych.

Każdego roku należy zapisywać dziecko do świetlicy na nowo.

Zapisów do świetlicy należy dokonywać tylko na przygotowanych szkolnych drukach:

 – druk „Wniosku zapisu dziecka do świetlicy”

 – druk „Zaświadczenia o zatrudnieniu” (jako załącznik do wniosku).

Druki dostępne będą od 4 września 2023 roku u wychowawców klas oraz w świetlicy.

Wypełnione druki dostarczyć należy w formie papierowej do wychowawców klas lub za pośrednictwem dziecka bezpośrednio do świetlicy.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania świetlicy przekazane zostaną rodzicom dzieci zapisanych do świetlicy we wrześniu.