REKRUTACJA do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona elektronicznie od 14 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.

Informacja w sprawie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

  • W dniu 14 marca 2022 r. od godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2022/2023
  • Nabór uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, który będzie dostępny pod adresem:

https://rekrutacja-szkola.ug.police.pl

  • Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje” będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.
  • Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

– od 14 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 – zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły;

– od 14 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.

  • W celu elektronicznego wypełnienia wniosku lub zgłoszenia potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  • Po dokonaniu w systemie rejestracji wniosku lub zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania zgłoszenia lub odpowiednio wniosku za pomocą swojego profilu zaufanego. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku.
  • Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
  • Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego, mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny dziecka posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich zdalnych kontaktów z administracją.
  • W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku lub zgłoszenia w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku lub zgłoszenia. Podpisany wniosek lub zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie szkoły wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga! Każdy zarejestrowany wniosek/zgłoszenie musi być zatwierdzony przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

Do klas I w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Police

– 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;

– 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest odbycie przez nie w poprzednim roku szkolnym, co najmniej rocznego wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

– dzieci spoza obwodu szkoły – w miarę posiadania w placówce wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach obejmujący osiedle Anny Jagiellonki tj.: Roweckiego, Przyjaźni, 26 Kwietnia, 1 Maja, Armii Krajowej, Okulickiego, Wyszyńskiego, Św. Kazimierza, osiedle Księcia Bogusława tj: Piaskowa, Zamenhofa część osiedla Dąbrówka (ulice: Grzybowa numery parzyste, Spółdzielców, Krzywa, Robotnicza, Odrzańska, Bohaterów Westerplatte, Zamenhofa, Piaskowa od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową tj: Piaskowa 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 40 -110, Św. Kazimierza, Bursztynowa, Bankowa od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej numery parzyste tj: Bankowa 2,4,6, 6 a, 6 b, 8, 10, 12, 14, 16 a-g , Bankowa od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Polskiego Czerwonego Krzyża numery nieparzyste tj: Bankowa 5, 5 a, 7, 7 b, 9, 9 a, 11 11 ab,11cde, 11 fgh Janusza Korczaka, Kresowa, Wspólna), sołectwo Siedlice.

                                                                             rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Polic wydał zarządzenie ws. terminów rekrutacji.