Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 maja 2024 roku /odpowiednio wtorek, środa i czwartek/. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego w pierwszym dniu (trwa 120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut). 

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki  i języka obcego nowożytnego. 

W naszej szkole ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego.  

Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty – link.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września 2023 r., składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu ucznia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎ 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali. 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty 

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎ 

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023. 

Wyniki i zaświadczenia 

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. 

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju. 

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ 

Informacje dodatkowe 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu ucznia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.‎ 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach. 

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

– do 28 września 2023 r. zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

– do 16 października 2023 r. przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu).  

– do 16 listopada 2023 r. uzgodnienie z OKE dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach.  

– do 21 listopada 2023 r. poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.  

– do 24 listopada 2023 r. przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.  

– do 30 listopada 2023 r. przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, za pomocą systemu informatycznego SIOEO uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty.  

– do 14 lutego 2024 r. przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego     i przekazanie tej informacji do OKE.  

– do 16 lutego 2024 r. przekazanie do dyrektora OKE informacji o zmianie języka obcego nowożytnego na inny język obcy nowożytny lub o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w języku danej mniejszości narodowej.  

– do 15 marca 2024 r. przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty od uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie w VIII klasie szkoły podstawowej po 30 września 2023r.   

– do 22 marca 2024 r. przekazanie do OKE informacji o uczniach – obywatelach Ukrainy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia – obywatela Ukrainy, za pomocą systemu informatycznego SIOEO.  

– do 30 kwietnia 2024 r. przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 6 maja 2024 r. 

– do 6 maja 2024 r. przekazanie do dyrektora OKE informacji o zmianie języka obcego nowożytnego na inny język obcy nowożytny w przypadku laureatów lub finalistów olimpiad oraz konkursów.  

– do 10 maja 2024 r. przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie – nie później niż w dniu egzaminu – informacji do OKE.  

14 – 16 maja 2024 r. /wtorek, środa, czwartek/ przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty  w terminie majowym (głównym).  

– 10 – 12 czerwca 2024 r./poniedziałek, wtorek, środa/ przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym).  

– do 3 lipca 2024 r. przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

– 3 lipca 2024 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty, dostęp do sytemu otrzyma każdy zdający uczeń od szkoły.  

– 3 lipca 2024 r. wydanie przez szkołę zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających:

1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB  

2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej  

3) potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  

ARKUSZE W DOSTOSOWANEJ FORMIE SĄ PRZYGOTOWYWANE DLA UCZNIÓW:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

2) słabowidzących  

3) niewidomych  

4) słabosłyszących i niesłyszących  

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

6) z afazją  

7) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym  

8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)  

9) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku     z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej               z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa  

10) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

11) z zaburzeniem widzenia barw. 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY POLEGA MIĘDZY INNYMI NA: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia  

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych  

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty              z danego przedmiotu lub przedmiotów 22 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024  

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia  

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy      w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYZNAWANE JEST DOSTOSOWANIE FORMY LUB WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, TO: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza  

5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się : z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  

6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:  

  1. a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną 
  2. b) cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu c) obywateli Ukrainy. 

Drodzy rodzice:

Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż  do 16 października 2023 r.  

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października 2023r. 

Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku oraz dostarczenie Dyrektorowi szkoły przed egzaminem przyjmowanego leku, najpóźniej do maja 2024 roku do godziny 13.00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

Warto również odwiedzić stronę:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice